Szukaj
Close this search box.

AKTUALNOŚCI

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej informuje, że ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w sali GOKSIR w budynku dworca PKP  w Niedrzwicy Dużej.

Porządek obrad:
1)      Otwarcie obrad.
2)      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3)      Przyjęcie porządku obrad.
4)      Przyjęcie Regulaminu obrad.
5)      Wybór Komisji:
•       Mandatowo-Skrutacyjnej;
•       Komisji ds. Oceny Odpowiedniości;
6)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
7)      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej.
9)      Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.
10)     Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej
za 2023 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
11)     Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z działalności w
roku 2023 oraz stosowania Zasad ładu korporacyjnego i Polityki
wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej.
12)     Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej
13)     Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania  z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
14)     Podjęcie uchwał w sprawach:
•       zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok;
•       zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2023 roku;
•       zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  w 2023 roku;
•       w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej
•       udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku;
•       podziału zysku Banku za 2023 rok;
•       określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
•       określenia kierunków dalszej działalności Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej;
•       w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej;
•       oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023;
•       przyjęcia Strategii działania Banku;
•       wyboru delegata na Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie
15)     Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
16)     Wolne wnioski.
17)     Zamknięcie obrad.

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.