Szukaj
Close this search box.

Wskaźniki referencyjne stosowane w umowach z klientami oraz ich administratorzy

WSKAŹNIK

STAWKA

Stopa Referencyjna NBP

6,75%

Stopa Redyskonta Weksli

6,80 %

Stopa Dyskontowa Weksli

6,85 %

Stopa Lombardowa NBP

7,25 %

Stopa Depozytowa

6,25 %

Oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego

(5,5 p.p.+ stopa referencyjna)x2
aktualnie: 24,5%

Średni WIBOR 1M

luty 2023 r.: 6,98%

Średni WIBOR 1M

IV kwartał 2022 r.: 7,03%

Średni WIBOR 1M

grudzień 2022 r.: 6,98%

Średni WIBOR 1M

IV kwartał 2022 r.: 7,03%

Średni WIBOR 3M

luty 2023 r.: 7,00%

Średni WIBOR 3M

grudzień 2022 r.: 7,11%

Średni WIBOR 3M

IV kwartał 2022 r.: 7,29%

Średni WIBOR 6M

grudzień 2022 r.: 7,25%

Średni WIBOR 6M

IV kwartał 2022 r.: 7,46%

Średni WIBOR 12M

grudzień 2022 r.: 7,38%

Średni WIBOR 12M

IV kwartał 2022 r.: 7,58%

Średni WIBID 1M

grudzień 2022 r.: 6,78%

Średni WIBID 3M

grudzień 2022 r.: 6,91%

Średni WIBID 6M

grudzień 2022 r.: 7,05%

Średni WIBID 6M

grudzień 2022 r.: 7,05%

Maksymalne odsetki ustawowe

20,50% (suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych)

WIBOR jest kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, opracowywanym na dzień przekazania dokumentu informacyjnego przez administratora – GPW Benchmark S.A.
Oznaczenia przy nazwie wskaźnika np. 1M, 3M, 6M, 12M wskazują na termin, którego dotyczy wskaźnik referencyjny (tzn. tenor), czyli 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 12M – jeden rok.

WIBOR opracowywany jest według metody samodzielnie określonej administratora pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegóły dotyczące WIBOR, w tym opis metody jego opracowywania oraz procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu jego wyznaczania GPW Benchmark S.A. opublikował na stronie internetowej pod adresem www.gpwbenchmark.pl

W dniu 16 grudnia 2020 KNR wydała zezwolenie na prowadzenie przez GPW Benchmark S.A. działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych (takim wskaźnikiem jest WIBOR). Wydanie przez KNF zezwolenia dla GPW Benchmark S.A. oznacza, że organ nadzoru finansowego uznał proces wyznaczania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID za zgodny z wymaganiami nałożonymi przez rozporządzanie BMR.

Na podstawie otrzymanego zezwolenia GPW Benchmark została uprawniona do opracowania innych wskaźników stóp, których proces wyznaczania będzie odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia BMR.

Nazwa oraz dane adresowe administratora WIBOR
GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Stawka referencyjna WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) określa referencyjną wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym, ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie www.gpwbenchmark.pl


Wysokość stawki WIBID 1M ustalana jest na okresy jednomiesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego dany miesiąc kalendarzowy.

STOPA REFERENCYJNA NBP – to jedna z czterech głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), obok stopy depozytowej, lombardowej i redyskontowej. Stopa referencyjna jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Interwencje te wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności.


Dla umów zawartych od 01.01.2016 r. stopa referencyjna NBP stosowana jest do wyliczania odsetek ustawowych za opóźnienie przeterminowane (Bank nalicza odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym; odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.).
Stopa referencyjna publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.


Archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl

STOPA LOMBARDOWA – określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych.
Dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. stopa lombardowa stosowana jest w Banku do wyliczania odsetek od należności przeterminowanych. Oprocentowanie od należności przeterminowanych obliczane jest jako 4 krotność stopy lombardowej NBP. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany przez NBP.


Stopa lombardowa publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl. Archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl

Co u nas słychać?

Dołączamy do zbiórki WOŚP!

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej dołącza do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał odbędzie się 29 stycznia i przyświeca mu cel walki z sepsą, chorobą zagrażającą życiu.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.