Szukaj
Close this search box.

AKTUALNOŚCI

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej

działając na podstawie §22 Statutu
zaprasza na ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Członków Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej,
które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godz. 11:00
w sali GOKSIR w budynku dworca PKP w Niedrzwicy Dużej.

Porządek obrad:


1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie Regulaminu obrad.
5) Wybór Komisji:
• Mandatowo-Skrutacyjnej;
• Komisji ds. Oceny Odpowiedniości;
6) Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej za 2022 rok
oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego za 2022 rok.
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z działalności w roku 2022 oraz
stosowania Zasad ładu korporacyjnego i Polityki wynagradzania w Banku
Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej.
8) Rozpatrzenie wniosków wynikających z wystąpienia polustracyjnego oraz Protokołu
lustracji pełnej przeprowadzonej w 2022 r. w Banku przez Związek Rewizyjny
Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie..
9) Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z oceny
odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu
kolegialnego.
10) Omówienie zmian w Statucie Banku.
11) Podjęcie uchwał w sprawach:
• zatwierdzenie zmian w Statucie Banku;
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok;
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2022 roku;
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku;
• podziału zysku Banku za 2022 rok;
• określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
• określenia kierunków dalszej działalności Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy
Dużej;
• przyjęcia zamian w Strategii działania Banku;
• przyjęcia oceny polustracyjnej działalności Banku Spółdzielczego;
• określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu;
12) Wolne wnioski.
13) Zamknięcie obrad.

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.